Regulamin serwisu
Postanowienia ogólne
 1. POLISOWO.PL Sp. z o.o. (zwany dalej "Polisowo") jest właścicielem i obsługuje serwis internetowy Polisowo.pl.
 2. Korzystający z tych stron (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje jednocześnie, zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu Polisowo.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikami serwisu Polisowo.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin.
 5. "Agent ubezpieczeniowy" oznacza partnera handlowego współpracującego z Polisowo na podstawie umowy o współpracy.
Korzystanie z serwisu
 1. Serwis Polisowo.pl nie jest sklepem, a jedynie witryną informującą o ofertach agentów ubezpieczeniowych współpracujących z Polisowo.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu Polisowo.pl wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 3. Oferta prezentowana na stronach serwisu Polisowo.pl jest ofertą wskazanych przez Użytkownika agentów ubezpieczeniowych.
 4. Serwis Polisowo.pl umożliwia Użytkownikowi:
  • uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez współpracujących agentów ubezpieczeniowych, 
  • porównanie cen ubezpieczeń oferowanych przez agentów ubezpieczeniowych,
  • zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących współpracujących agentów ubezpieczeniowych oraz zakładów ubezpieczeń,
  • zapoznanie się z opiniami zamieszczonymi przez pozostałych użytkowników na tematy w/w,
  • przekazanie zapytania ofertowego lub wniosku ubezpieczeniowego drogą elektroniczną bezpośrednio do wskazanego przez Użytkownika agenta ubezpieczeniowego ;
  • odszukanie wybranego przez siebie agenta ubezpieczeniowego współpracującego z Polisowo ;
  • serwis gwarantuje pokazanie jednemu użytkownikowi (IP) maksymalnie 500 ofert miesięcznie;
 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się na warunkach oferowanych przez agenta ubezpieczeniowego, wybranego przez Użytkownika.
 6. Polisowo nie ponosi odpowiedzialności za zmianę oferty cenowej u wskazanego agenta ubezpieczeniowego, ani za treść umowy ubezpieczenia.
 7. Polisowo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Polisowo.pl były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować. Potwierdzenie oferty cenowej następuje u wskazanego agenta ubezpieczeniowego.
 8. Umieszczone w serwisie informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej mają wyłącznie charakter informacyjny i są wyłącznie wskazówką ułatwiającą zorientownie się w podstawowych różnicach w ochronie ubezpieczeniowej między poszczególnymi ofertami.
 9. Za pełną informację dla użytkownika serwisu dotyczącą ochrony ubezpieczeniowej odpowiada zgodnie z obowiązującym prawem agent wystawiający polisę.
 10. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w serwisie Polisowo.pl.
 11. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Polisowo umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w serwisie Polisowo.pl. 
 12. Użytkownik korzysta z serwisu Polisowo.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu Polisowo.pl.
 13. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Polisowo.pl Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: serwis@polisowo.pl
Sortowanie ofert ubezpieczeniowych
 1. Serwis Polisowo.pl stosuje następujące metody układania ofert ubezpieczeniwych :
  1. według ceny :
   • oferty układane są jedynie według kryterium ceny bez wzgledu na zakres ochrony ubezpieczeniowej - od najtańszej do najdrożeszej lub odwrotnie;
  2. według zakresu ochrony ubezpieczeniowej AutoCasco (AC) zgodnie z poniższymi kryteriami (w kolejności wagi kryterium) :
   • ubezpieczenie od "Wszystkich ryzyk" lub od "Wybranych ryzyk" ;
   • włączenie ryzyka Kradzieży ;
   • zniesienie potrąceń z tytułu amortyzacji ;
   • zniesienie udziału własnego w szkodzie ;
   • niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania ;
   • zagwarantowanie sumy ubezpieczenia zapisanej na polisie na 12 miesięcy ;
 2. Oferty sortowane są wyłącznie zgodnie z powyższymi kryteriami - Polisowo.pl nie różnicuje w żaden inny sposób ofert ubezpieczeniowych ani tym bardziej nie tworzy rankignów firm ubezpieczeniowych.
 3. Polisowo.pl zastrzega, że powyższe kryteria zostały wybrane jako obiektywne czynniki, którymi mogą być zainteresowani użytkownicy serwisu, jednak w żaden sposób nie oddają pełnej treści Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU) w oparciu, o które wybrany agent wystawi polisę.
Wypowiedzi użytkowników
 1. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie Polisowo.pl. Są to między innymi opinie na temat produktów ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz agentów ubezpieczeniowych.
 2. Publikowane wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników, Polisowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opinie, wypowiedzi, materiały oraz wszelkie inne informacje umieszczone przez niego w serwisie Polisowo.pl. Polisowo nie redaguje opinii i wypowiedzi, materiałów oraz innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy:
  • naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
  • zawierają odnośniki do innych stron www , sklepów oraz porównywarek cen innych niż serwis Polisowo.pl,
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • świadomie wprowadzają w błąd,
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności,
  • będą zawierały treści pornograficzne oraz wszelkie inne treści sprzeczne z obowiązującym prawem,
 4. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Postanowienia końcowe
 1. Polisowo, dostarcza serwis Polisowo.pl w takim stanie jakim jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń.
 2. Polisowo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. 
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w serwisie Polisowo.pl.


regulamin | porady | polityka prywatności | dla agenta | polisowo sp z o.o. | archiwum