Ubezpiecznie komunikacyjne

UBEZPIECZNIE KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZNIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie - umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.